Madhav Sewa Ashram Vishram Sadan, SGPGI, Lucknow

Vishram Sadan, AIIMS, New Delhi

Vishram Sadan, IGIMS, Patna

Vishram Sadan, KGMU, Lucknow